OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Politika kvality a environmentu
 
Politika kvality a environmentu
 
 
Vychádzajúc z vízie firmy, rešpektujúc jej hlavné hodnoty a strategické smerovanie, vyhlasuje vedenie firmy PASS - SK, s.r.o. nasledujúcu ,,POLITIKU KVALITY A ENVIRONMENTU“:
 
 
•  Zisťovaním potrieb našich zákazníkov sme pripravení plniť ich požiadavky a zabezpečiť pre zákazníka 
  najrýchlejšiu reakciu na jeho požiadavky.
 
    • Zabezpečovanie kvality a uspokojovanie potrieb našich zákazníkov je základným predpokladom dlhodobého  
       úspechu na trhu pre automobilový priemysel.
 
    • Integrácia systémov manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich 
     rozvoj musí byť trvalým procesom a prioritnou povinnosťou zamestnancov firmy.
    • Neustála analýza a procesný prístup nám umožnia udržiavať a zlepšovať procesy na všetkých útvaroch firmy.
   • Implementovať záväzky environmentálnej politiky vo firme, udržiavať ju a pravidelne o nej informovať všetkých 
      zamestnancov.
   • Dodržiavať v oblasti životného prostredia povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
     a požiadaviek, ktoré sa firma zaviazala plniť.
   • V starostlivosti o životné prostredie prioritne uplatňovať princíp zavádzania preventívnych systémových opatrení
      s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy svojich činností a služieb.
         
        Dňa:   18.02.2009                                                                                                                       Peter Andrikowski
                                                                                                                                 Manager director